ElBil2020 föreslår ”ett samlat grepp”

ElBil2020 lämnade 2012-09-30 sin slutrapport från en förstudie som har genomförts tillsammans med Volvo Personvagnar och finansierats av Energimyndigheten.

Utgångspunkten för förstudien var Hammarby Sjöstads position som internationell förebild för hållbar stadsutveckling. Den brittiska tidskriften The Economist beskriver Hammarby Sjöstad som ”one of the world’s highest profile examples of Sustainable City Development”. Denna position erbjuder unika möjligheter att bygga en demoverksamhet som kan attrahera intresserade användare, företag, forskare och media, inte bara från Sverige utan också internationellt. Hammarby Sjöstad ”is the right place to start” som en företrädare för ett ledande energiföretag förklarade när ElBil2020s verksamhet startade. Men Hammarby Sjöstad är inte tänkt som ett slutet laboratorium utan som ett nav och ett ”Urban Living Lab”, i en demo- och forskningsverksamhet som arbetar med användare och en testflotta i hela Storstockholm.

Slutsatser av förstudien

Ett grundläggande problem är att de hittillsvarande insatserna för omställning till elbilar har varit teknikdrivna och dåligt koordinerade; användarperspektivet har haft en undanskymd plats. Det finns inget samlat grepp som knyter samman de insatser som behövs, varken på det nationella planet eller på det konsumentnära, lokala planet. Bilföretagen har ännu inte visat hur de ska nå ut till dem som kan väntas vara föregångare i teknikomställningen och de har inte utvecklat affärsmodeller som gör de eldrivna fordonen intressanta för en större allmänhet. En annan och mera positiv slutsats, som vi har dragit, framför allt från den internationella debatten om elbilar är att “Smart Connected ElectroMobility holds the potential to fundamentally change today’s transport system and patterns and make a quantum leap towards sustainable mobility” (ERTICO; Intelligent Transport Systems and Service for Europe).

Demoverksamheten: “ett samlat grepp“

Mot denna bakgrund föreslår vi ett demo- och forskningsprojekt, som tar ett samlat grepp på omställningen: a) det ska omfatta hela fordonsflottan, b) det ska bygga på samspelet mellan användare, fordon och laddteknik, som vi benämner “elbilstriangeln“ och c) det ska bestå både av demoverksamhet och en forsknings- och innovationsverksamhet med demoverksamheten som grund.

Personbilar. Demoverksamheten kommer att bestå av flera delar: Stockholms Demoflotta av Elbilar, Stockholms Testpanel för Elbilar, en plan för laddinfrastruktur samt demoprojekt med elbilspooler.

Bussar. En demolinje med laddhybridbussar planeras från Nacka via Hammarby Sjöstad till Södermalm.

Lastfordon. Med hjälp av erfarenheterna från ett par större företag kommer ett koncept att tas fram för elektrifiering av lastfordon för att prövas i Hammarby Sjöstad/Stockholm.

Båtar/färjor. I samarbete med intressenter inom båtbranschen är avsikten att skapa intresse för en övergång till eldrift och verka för elektrifiering av den lokala färjetrafiken.

Tvåhjuliga fordon. I samarbete med intressenterna inom branschen kommer en plan att tas fram för att visa hur elcykeln kan utgöra ett alternativ till biltransporter på korta sträckor.

Forskning med demonstration som grund

Det samlade grepp, som ElBil2020 vill ta på introduktionen av elfordon, innebär att demoverksamhet kopplas samman med en fristående forskningsinsats, innefattande både grundforskning och tillämpad forskning. Det sammanhållande elementet i denna forskning är studier av användarnas resvanor, attityder och opinioner och deras förändringar över tiden. Från ett samhällsperspektiv är det två frågor som är av särskilt intresse att få belysta:

• Hur skapar man ett effektivt samspel mellan användare, fordon och laddinfrastruktur(elbilstriangeln)?

• Hur systemförändrande är övergången till elfordon när det gäller hela transportverksamheten (systemtriangeln, dvs teknisk omställning, individers beteenden och vanor samt samhällets organisation)?

Genom detta samlade grepp – med demoverksamhet och forskningsinsatser – kan de tre stora, nu pågående nationella Road Map-projekten om en fossiloberoende fordonsflotta – regeringens, Elforsks och Volvo-Vattenfalls projekt – erbjudas en infrastruktur och en organisation för att i Stockholm demonstrera hur föreslagna åtgärder kan omsättas till en realitet för användarna. Detta innebär unika möjligheter att ta fram praktiska erfarenheter och forskningsbaserad kunskap som gör det möjligt att undanröja hinder för teknikskiftet.

Tentativ kostnadsbudget

De samlade kostnader för demoverksamheten beräknas till 71,0 miljoner kronor, varav 46,5 miljoner kronor för demoverksamhet, 17,5 miljoner kronor för forskningsverksamheten och 6,95 miljoner kronor för den sammanhållande organisationen.

Tidplan för det fortsatta arbetet

Demo- och forskningsprojektet bör pågå i två och ett halvt år med start den 1 januari 2013.

 

Executive Summary in English

The starting point for this pilot study is Hammarby Sjöstad’s position as an international role model for sustainable city development. The British weekly The Economist has described Hammarby Sjöstad as ”one of the world’s highest profile examples of Sustainable City Development”1 . This position offers unique opportunities to build a demo program, which can attract users, enterprises, researchers and media, not only in Sweden, but also internationally. Hammarby Sjöstad ”is the right place to start”, as one representative of a leading energy company explained, when ElBil2020 started its operation. However, Hammarby Sjöstad is not aimed to become a closed laboratory but a hub in a demo and research project, based on a test panel of users and a fleet of demo vehicles available in all Stockholm.

Conclusions from the pilot study

One basic problem in the present activities to promote electrical vehicles (EVs) is that they have been technology driven and uncoordinated; the users’ perspective has not played an important role. Furthermore, there is a lack of a coordination of the necessary activities, both on the national level and on the local level, close to the users.

The car companies have not yet showed how to reach out to the early movers of the technology transformation and they have not developed business models, making EVs attractive for a larger community.

A different – and more positive – conclusion, which we have drawn, particularly from the international debate about EVs is that “Smart Connected ElectroMobility holds the potential to fundamentally change today’s transport system and patterns and make a quantum leap towards sustainable mobility”

The demo project “a comprehensive take“ on EV usability

Based on these conclusions from the pilot study we propose a demo project aiming at „ a comprehensive take“ on the transition to electric driven vehicles: a) it should cover the whole transport fleet b) it should build on the interplay between users, vehicles and charging technology, what we call „the EV triangle“ and c) it should include research and innovation activities based on the demo activities.

Private cars. The demo program will build on four basic elements: Stockholm Demo Fleet of EVs, Stockholm Test Panel for EVs and a plan for charging infrastrucuture and a demo project for EV car pools.

Buses. A demo line of electric, hybrid, buses in the public transport system (SL) is planned from Nacka via Hammarby Sjöstad to Södermalm.

Transport EVs. Based on experience from two companies with big fleets of EVs a concept for transition to transport EVs will be developed and tested in Hammarby Sjöstad/Stockholm.

Boats and ferry boats. In cooperation with partners in the maritime industry the intention is to build support for a transition to electric power engines in private and commercial boats and for an electrification of the local ferry boats.

Two-wheel vehicles. In cooperation with partners in the two-wheel vehicles industry we will work out a plan plan to show how electric bicycles can be used as an alternative to cars on short distances.

A research program based on demonstration of EVs

This comprehensive take, which we propose for the introduction ov EVs, means that the demo program will be linked to a research program, including both basic research and applied resarch. The coordinating element is studies of users‘ travel habits, attitudes and opinions and changes in behaviour and attitudes over time. From a societal perspective, there are two questions of great importance to be analysed:

• How to establish an effective interplay between users, EVs and charging infrastructures (”the EV Triangle”)?

• How systemic is the transition of the whole transport system to EVs, i.e. the interplay between technology, users and the organization of society (“the System Triangle”)

Through this coordinated take – including a demo program and a research program – the three ongoing national Road Map-projects, set up by the government, by Elforsk and by Volvo-Vattenfall respectively, will be offered an infrastructure and an organization in Stockholm to demonstrate how planned policies can be turned into reality for users. This means unique opportunities to get practical experiences and research-based knowledge in the quest to remove obstacles to the introduction of EVs.

Tentative cost budget

The overall costs for the demo program is calculated to 71.0 Million SEK, of which 46.5 will fund the demo program, 17.5 million SEK will fund the research program and 6.95 million SEK will fund the organizational structure and management.

Time schedule fort he project

The demo- and research project should run for three years, starting January 1, 2013.

 

Share on Facebook
Det här inlägget postades i ElBil2020. Bokmärk permalänken.